Bymisjonsssenteret - Hverdagsmesse 03.10.12 - ihlefoto